دختر قاسم آبادی

دختر قاسم آبادی

اثر، طرح زنده ای است از دختری با طبق و لباس قاسم آبادی، که طراحی و بافت هنرمندانه آن، عکس یا تابلوی نقاشی زیبایی را تداعی می کند.

ویژگی بارز آن، کاربرد ۳۸۰ رنگ در بافت است تا سایه روشنها، چین شکنها، و تمامی ویزه کاریهای طرح به گونه ای شگرف تصویر شود، تا بدانجا که جنس پارچه ها و آویزه ها بخوبی نمایان است. بویژه پارچه ای که بر کمر دارد، روسری، دامن چین دار و روبانهای آن که از رنگ آمیزی درخشانی برخوردار است. ورای رنگ آمیزی لباس، نقش پردازی صورت با سایه روشنهای ماهرانه و همچنین طراحی عمق تابلو با طیفی از رنگهای سرد و گرم و هماهنگی چشمگیری از طبیعت، نشانگر تسلط رسام بر رنگ آمیزی و توانییی بی نظیرش در بافت طیفای الوان است.

حاشیه فرش به صورت قاب عکس طراحی شده، که اگر ریشه ای قالی نمی بود، به بیننده چنین القا میشد که این اثر یک تابلوی نقاشی است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۴۱۱۴۵۴۵۴۱۳۸۵۵۳۲۰۹

برخی دیگر از نمونه کارهای ما