دختر قاجار

دختر قاجار

طراحی این اثر، ملهم از سبک نقاشیهای مینیاتور دوران قاجار است که هنوز هم نمونه هایی از آن با رنگ و روغن بر بوم و کاشیهای دیوار کاخها   و ابنیه قدیمی به چشم می خورد. رسام این نوع نقاشی را با گرههای رنگارنگ، با مهارت خاصی بر فرش جای داده و تلاش او بر این بوده که رنگهای در عرصه بافت، کما بیش با رنگهای اصلی تابلوهای نقاشی همسان باشد.

متن بافته چشم اندازی زیبا از طبیعت سرسبز است که به شیوه مینیاتور طراحی شده  فراز و نشیب دشت و دمن، گلبوته ها و درختان، از رنگ آمیزی نرمندانه ای برخوردار بوده و هماهنگی مناسبی بانقش و نگار و رنگهای لباس زن نوازنده دارد.

ویژگی بارز اثر بافت ماهرانه و ظریف آن است. بویژه گلبوته های جامه و جواهرات، که بامهارت خیره کننده ای بر تار و پود قالی نقش بسته است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۴۱۱۴۵۴۵۴۱۳۸۵۵۳۲۰۹

برخی دیگر از نمونه کارهای ما