خم معرفت

خم معرفت

نگرشهای عرفانی به جهان هستی، همواره الهام بخش رسام در طراحی و بافت اثرهای ارزشمند از جمله این بافته بوده است.
تابلو نشانگر انسانی است که سر در خم ازلی فرو برده تا مست از شراب ناب وحدت، از خود بی خود شود و به «او»پیوندد.
بیا تا سری در سر خم کنیم من و تو، تو و من همه گم کنیم

در این ترکیب بندی با مهارت خاصی فضایی پدید آمده که همه چیز حتی گیاه سر در سر خم ازلیت کرده اند.

هماهنگی و توازن شکلها و رنگها، بسیار هنرمندانه و بیانگر خالاقیت شگرف در زمینه طراحی است.

این اثر به صورت پشتی ( مخده) بافته شده است. انگیزه رسام از ارائه طرح در چنین قالبی، تاکید بر لزوم توجه به مفاهیم والای عرفانی است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۷۲۹۰۲۰۸۱۶۳۰۷۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما