خسرو و شیرین

خسرو و شیرین

این بافته چشم انداری بدیع از بزم جاودانه خسرو و شیرین است ، که به سبک مینیاتورهای کلاسیک طراحی شده و نشانگر جلوه هایی دلنشین از سنتهای ویژه نقاشی ایرانی ، به همراه ابداعهای هنرمندانه است.

در این اثر ، ظرافت و پرداختهای قلم مینیاتور جای خود را به نخهایی به نازکی خیال سپرده و دستبافه ای شکوهمند پدید آورده، و گویای روایت عاشقانه نظامی گنجوی است، که در عرصه ادبیات منظوم ایران زمین یکی از زیباترین میراثهای هنری – ادبی به شمار است.

کناره های سبزفام روشن ، شکوفه های بادام و سرو ناز در منظری از آبی دلفریب آسمان، جامه هایی با نقش و نگار ، چنگ و دیگر بساط طرب و …، جملگی در ترکیبی شگفت به همرات تشعیر حاشیه ها و تلفیقی مناسب از صحنه ها، فضایی بسیار زیبا و مقبول برای بزم دلباختگان تاریخ پدید آورده است. برتارک عشرتکده جانان، این بیت نقش بسته است.

تا بنای گنبد فیروز منظر ساختند موضع عشرتگه جانان مقرر ساختند

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما