تا لب بحر

تا لب بحر

تا لب بحر این نشان پای هاست در درون بحر جای پای لاست

طراحی مضامین نمادی و سنتی چنان در نقاشی ایران متداول نبوده است که در بافت فرش نیز به کار آید. اما در این اثر هنرمندانه، با الهام از شعر مولوی ، فضایی عرفانی پدید آمده که از رمز و راز ویژه ای برخوردار است. در تیرگی شبی وهم انگیز ، زورقی ب بادبانهای گشوده، یله در امواج خروشان دریایی است بو سوی ناکجاآباد، سر نخ این امواج « اوست» .

رنگ زمینه اصلی فرش سیاه است، که با امواج نقره ای تضاد زیبایی ایجاد کرده بر ایهام اثر افزوده است.

بهره گیری از حاشیه های ناهمگون با نقشمایه های متفاوت به صورت نقش غلط، جای پای مشخصی از هنرمند این اثر است که با نشان پاهای اندیشه مولوی در لبت بحر ، تقارنی شگفت یافته است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما