بهرام در شکارگاه

بهرام در شکارگاه

گلیمی است که با الهام از یکی از نقاشیهای معروف قرن ۹ ه.ق بافته شده است. در این قرن مکتب هنر نقاشی که خود میراث هنری ارزشمندی است و تابلو شکار از دوران رونق آن به جای مانده است.

نقاشی ملهم از داستان منظم بهرام و کنیزک است و بهرام گور را در شکارگاه نشان می دهد.

نقاشی از ترکیب بندی چشمگیر و زیبایی برخوردار است و از ریزه کاریها و جلوه های شگرف بهره مند.

قلمگیری پیکره ها و بوته ها، هماهنگی چشم انداز طببعت با پشتوانه رنگهای سرد و گرم، حرکت امواج آب در برکه و جوی ، تصویر آهوان رمیده و زخمی ، استب و سوار در تاخت و … جملگی ترکیب هماهنگ و موزونی میان شکل و رنگ پدید آورده است.

رسام، با الهام از این نقاشی و نقش پردازی آن برگلیم، با بافتی بسیار هنرمندانه، یکی از آثار هنری برجسته ایران زمین را به شیوه ای نو با حفظ اصالتها در معرض دید هنر دوستان قرار داده اند.

وجود حاشیه ای زیبا با رنگ آمیزی ویژه در کناره سمت چپ اثر، که با رنگ زمینه اثلی هماهنگ است، نشانگر خلاقیت و مهارت رسام اس که هماره در تلاش بوده تا سنتهای اصیل گذشته را با نوآوریهای ابتکاری خود درآمیزد و موجب تعالی هنرهای تجسمی و فرشباقی در ایران شود.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما