بنی آدم

بنی آدم

این طرح شگفت، آفریده عارفی جهان بین است که در تار و پود فرش ایران ، این جاودانه هنر مشرق زمین چهره گشوده است. او می خواهد تا از دریچه هنر و اندیشه، جهان هستی را در عرصه دیدگان خردمندان قرار دهد. طرحی تفکر برانگیز ، زاده عرفان و فرهنگ و هنر زیبای ایران زمین و نمونه پاک اندیشی مشرق زمینان.
استاد رسام عرب زاده در این اثر چونان نگارگری چیره دست و متفکر عدالت خواه و اندیشمندی جهان بین بود و نمود جهان هستی را به نقش آورده و همه شیوه های کهن و ابتکاری بافندگی خود را به کار گرفته، تا نه تنها توان و قدرت بیان هنر فرش ایران را جهانیان عرضه کند، بلکه اندیشه پاک شرقیان هنر پرور و پاک اندیش را به پیشگاه ملل دیگر جهان تقدیم نماید.
در این فرآیند خون آلود و مرگ و نیستی، پیام روشنی بخش استاد این است که زمین در سیطره زشت خویان نخواهد ماند و زنجیره های استثمار زمینیان می گسلد. زیرا سخنان پیامبران و خردمندان و هنرمندان اندیشمن هر لحظه چون ناقوسی آگاهنده مردمان جهان است. ناقوسی که هر دم بیداد رسیدگان را به خود می خواند که به خود بیایید که خداوند شما را آزاد آفرید و زرد و سرخ و سیاه و سفید تفاوتی ظاهریست و دسیسه ای برای استثمارگران که « بنی آدم اعضای یکدیگرند» و نشانه این وحدت وجود، خونیست همگون و همانند که در پیکر شمایان جاریست و این اندیشه همه ملل جهان و خواست همه ادیان الهی است.

چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید
گفتا ز چه نالیم از ماست که بر ماست

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما