بازی رنگها

فرش بازی رنگها

فرش بازی رنگها اثر استاد رسام عربزاده
این فرش با حاشیه گونه گون و دور از قالبهای متعارف، نشانگر مرغی افسانه ای است که بر فراز سر آهوانی یله و بی خیال در پرواز است.

طراحی، آمیزه ای است از خطوط موازی و مواج با رنگهای متنوع، شاد و گرم که تحرکی خیال انگیز اساطیری پدید آورده است.

در طراحی حاشیه ها ضمن در هم شکستن چارچوب های سنتی قالیباقی در ایران، از گل نقشهای سنتی اصیل استفاده شده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۱۸۹۱۳۹۴۵۲۸۹۲۱۳۰۲۸۱۲

برخی دیگر از نمونه کارهای ما