اسرار جهان

اسرار جهان

من می خورم و هر که چو من اهل بود می خوردن من به نزد او سهل بود

این اثر در زمره طراحیهای عارفانه رسام است و مضمون آن پرسشی است از رازها و اسرار جهان هستی که هماره با انسان است و در هیچ عصر اندیشه آدمی را از آن گریزی نیست.

براستی در هزار توی خمخانه حیات، جام هستی را چگونه باید در کشید؟

طراحی، ترکیبی است از مینیاتور و نقشهای اسلیمی ، برگرفته از طرحهایی در علی قاپوی اصفهان که همانگی موزونی پدید آورده است.

توالی متعارف اسلیمهای روشن در طرح علامت سوال، ضمن القای تداوم وضوح سوال را برگستره تیره قالی دوچندان می سازد، گستره ای که با خطوط در هم تنیده، و اشکال مبهم نشانگر رازهای پیچیده جهان است.

آمیزش طرحها، تنوع رنگها، نقش غلط، قدرت طراحی و سرانجام پیامهای عارفانه بخوبی معرف شخصیت هنری رسام در عرصه طراحی و بافت فرشهای نادر است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۱۹۰۱۳۶۴۵۴۱۳۸۱۰۰۲۳۷۲

برخی دیگر از نمونه کارهای ما