ارباب بی مروت

ارباب بی مروت

بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به درآید

این بافته نیز چون بسیاری از آثار رسام، ملهم از مرواریدهای درخشان گنجینه دریای شعر پارسی است.

و شعر حافظ برای رسام، چون اکثر ایرانیان که با شعر خو گرفته اند، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

یکی از ویژگیهای نقاشی ایران از دیرباز، پیوستگیش با ادبیات بوده، و همواره نقاشان از مضامین متنوع ادبی متنوع مایه گرفته و نقش آفرینی کرده اند. در این بافته نیز، شعری از لحاظ الهامبخش رسام در آفرینش اثری است که از نظر طراحی و بافت، در زمره آثار برجسته در هنر فرشبافی است.

فرش ترکیبی از قالی و گلیم است، و در طراحی آن نیز از دو سبک متمایز با نقش پردازیهای متفاوت استفاده شده است.

در نیمه راست آن با بهره گیری از نقش مایه های درخشان کاشیکاری، طرح هندسی موزون با ترکیب بندی چشمگیر تصویر شده که دارای نگاره های ظریف و متقارن با رنگ آمیزی زیبا و هماهنگ است.این طرح تزیینی، تجسمی از در کاخ ارباب بی مروت دنیاست.

نیمه سمت چپ، تصویری از درویش پشمینه پوش است که سر بر زانوی غم دارد و با سگی که در کنار او غنوده است در انتظار به خواب رفته اند. در پس سر درویش درگاه خانه ای است با ستون و سردری اشرافی و دو کوبه روشن که دارای نقوش در کوبهای فلزی است.

لباس درویش مانند خرقه صوفیان ، که متشکل از وصله های رنگارنگ است، به شیوه ای مدرن طراحی شده که از سبک امپرسیونیستها بی بهره نیست.

در طراحی این اثر، با تصویر فضای مورد انتظار، پیام شعر به بیننده القا می شود.

درویشی که بر در خانه دینیا با زرق و برق فریبنده اش، به انتظار نشسته و از نومیدی به خواب رفته است، زیرا دری گشوده نخواهد شد!

در این فرش، بافت پیکره درویش و سگ به صورت قالی است که برجستگی بارزی به روی متن گلی ایجاد کرده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما