سقف منبتکاری

نقش کاشی

این بافته با الهام از کاشیکاری دیوار مسجد جامع اصفهان طراحی شده است. ویژگی طرح، نقشهای چشمگیری است که به یاری خطوط منحنی و چرهان، جنبش و حرکتی موزون به اثر بخشیده است.

رنگهای زنده و شاد، با ترکیبی سنجیده و مناسب، نشانگر خلاقیت و دریافت زیبا شناسانه در هنرهای سنتی ایران است که رسام ماهرانه از آن در خلق این اثر الهام گرفته است.

حاشیه های فرش با اقتباس زا طرح کاشیهای مسجد جامع اصفها که بین دو ردیف آجر قرار گرفته طرح ریزی شده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۴۱۱۴۵۴۵۴۱۳۸۵۵۳۲۰۹

برخی دیگر از نمونه کارهای ما