شکار آهو

شکار آهو

این فرش با الهام از نقاشیهای دوران قاجار طراحی شده، و نشانگر سوارکاری است که سرگرم شکار آهوست.

توده های انباشته ابر شکارچی را در برگرفته که نشانه خروش و پرخاش آسمان به خشونت و قساوت شکارچیان است. رنگ فرش نیز ا همین رو سرخ است تا خونریزی را القا کند.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما