دوره های آموزش بافت فرش المک

بافت مینیاتوری فرش دستباف

تحت نظارت بنیاد رسام عربزاده

شروع دوره های آموزشی از ۱۵ آبان ۱۳۹۵