اختتامیه دوره آموزشی منجر به تولید فرش دستباف شهر قدس ، پاکدشت ، شهر ری

مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی بهبافی منجربه تولید صدوبیست قطعه فرش دستباف باهمکاری بنیادفرهنگی هنری فرش رسام عربزاده  مرکز ملی فرش ایران و وزارت صنعت معدن وتجارت درآمفی تاترموزه فرش ایران برگزار شد